Финансије

Дневни финансијски извештај

Стање средстава на рачуну на дан 21.03.2019

Претходно стање

1,842,173.96

Уплате РФЗО-а

0.00

Уплате од партиципације за услуге

14,000.00

Уплате од партиципације за лекове

32,753.00

Остале уплате

0.00

Укупне уплате

46,753.00

Плаћања по наменама на дан 21.03.2019.

Медицински и санитетски потрошни материјал

0.00

Лекови у здравственој установи

0.00

Зараде запослених

0.00

Накнаде запосленима

712,125.09

Енергенти

0.00

Материјални трошкови

0.00

Лекови на рецепт и помагала

0.00
Остале исплате 21,646.03

Укупне исплате

733,771.93

Стање рачуна на крају дана 21.03.2019.

1,155,155.84