pocetna

Изабрани лекар

Законом о здравственом осигурању дефинисано је право на избор лекара у дому здравља на подручју матичне филијале здравственог осигурања (која је осигуранику издала здравствену књижицу) или на подручју пребивалишта, односно боравишта уколико су у питању корисници који привремено бораве ван места пребивалишта (ученици, студенти, лица смештена у установе социјалне заштите итд.). Лекар се бира из области опште медицине, педијатрије гинекологије или стоматологије. Сви пунолетни грађани имају право на избор доктора медицине или специјалисту медицине, односно специјалисту медицине рада. Деца која су млађа од 18 година имају право да изаберу свог доктора специјалисту педијатрије. Особе женског пола старије од 15 година живота имају право на избор и доктора специјалисту гинекологије, док особе које су млађе од 26 или старије од 65 година имају право на избор и доктора стоматологије.
Изабрани лекар води рачуна о свим сегментима здравља пацијента, боље га познаје јер је у редовном контакту са њум и упућен је у његово здравствено стање, па пацијент на тај начин добија квалитетнију и ефикаснију здравствену услугу.

Зашто изабрати лекара и које су његове дужности?

Битно је изабрати свог лекара јер је изабрани лекар увек у току са здравственим стањем пацијента, изабрани лекар брине о свим сегментима здравља пацијента и увек има довољно времена за њега. Код изабраног лекара се прегледи заказују и тако се избегава чекање. Изабрани лекар је упознат са претходним здравственим стањем и факторима ризика по здравље пацијента, са његовим начином живота, добрим и лошим навикама и уколико постоји неко обољење код паицјента континуирано прати развој болести и лечи је. Пацијент избором лекара неће имати дилему коме треба да се обрати уколико му је потребан преглед, рецепт или упут специјалисти, а такође остварује право и на кућне посете свог лекара.
Неке од дужности изабраног лекара су:

  • организовање и спровођење мера на очувању и унапређењу здравља пацијента;
  • обаљање прегледа и дијагностике које је неопходна;
  • одређивање начина и врсте лечења, праћење тока лечења и усклађивање мишљења и предлога за наставак лечења;
  • упућивање пацијента на амбулантно – специјалистичке прегледе или на стационарно лечење;
  • прописивање лекова и медицинских средстава, као и одређене врсте медицинско – техничких помагала;
  • вођење прописане медицинске документације о здравственом стању и лечењу осигураника;
  • утврђује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде, до 30 дана спречености за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење привремене спречености за рад.

Како изабрати лекара?

Процедура за избор лекара је крајње једноставна, а за регистрацију је потребна оверена здравствена картица осигурања и лична карта. Да би се изабрао лекар потребно је да се попуни формулар који се може наћи код сваке сестре. Образац „Изјава о избору и промени лекара“ попуњава се у три примерка – један остаје код изабраног лекара, јдан се шаље матичној филијали Републичког фонда за здравствено осигурање, а један примерак остаје пацијенту. Лекар се бира на период од једне календарске године, односно од дана избора до 31.12. текуће године. Изјава о изабраном лекару се аутоматски продужава сваке календарске године. Пацијент може пре истека календарске године да променисвог изабраног лекара уколико промени место пребивалишта, ако није задовољан услугом, ако лекару престане радни однос, ако је изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци или из неких других оправданих разлога.

На сајту Републичког фонда за здравствено осигурање можете да проверите ко је Ваш изабрани лекар.