pocetna

Органи дома здравља

Управни одбор

Управни одбор има три члана, од којих је један члан из реда запослених у Дому здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, а два члана су представници онивача. Управни одбор се именује на период од четири године. Управни одбор врши следеће послове: доноси статут Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, уз сагласност оснивача; доноси друге опште акте установе уз складу са законом; одлучује о пословању здравствене установе; доноси програм рада и развоја; доноси финансијски план и годишњи обрачун здравствене установе у складу са законом; одлучује о коришћењу средстава здравствене установе у складу са законом; расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора; доноси пословник о свом раду; подноси оснивачу годишњи извештај о резултатима рада дома здравља; обавља и друге послове утврђене законом и статутом Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци.

Чланови управног одбора:

 • Др Бојана Јовановић – председник
 • Данијела Недељковић
 • Др Александра Гавранчић Симић

Надзорни одбор

Надзорни одбор има три члана, од којих је један из реда запослених у Дому здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, док су два члана представници оснивача. Надзорни одбор именује се на период од четири године. Надзорни одбор врши следеће послове: разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци; доноси пословник о свом раду; врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци; врши увид у спровођење одлука Управног одбора; обавља и друге послове утврђене законом и статутом Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци.

Чланови надзорног одбора:

 • Милица Пошарац – председник
 • Биљана Милошевић
 • Др Наташа Јеремић

Стручни савет

Стручни савет представља саветодавно тело директора и управног одбора. Неки од основних задатака стручног савета су да предлаже програм стручног рада и развоја установе и предлаже план стручног усавршавања. Поред тога, стручни савет прати и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада.

Чланови стручног савета:

 • Др Бојана Добриковић Арсенијевић – председник 
 • Др Вера Керечки Павковић
 • Др Мирослав Николић, 
 • Др Филип Мариновић, 
 • Др Милан Гњидић

Етички одбор

Етички одбор је одговоран за надгледање и анализу примене етичких и деонтолошких начела у области здравствене делатности. Основна задатак Етичког одбора је праћење и анализа етичности односа између здравствених радника и пацијената, са посебним фокусом на област добијања сагласности пацијената за предложене медицинске мере.

Чланови етичког одбора:

 • Јасмина Шесто – председник 
 • Др Јелена Клуз Ђурђевић – заменик председника
 • Др Зорица Мандић
 • Снежана Тепша
 • Гордана Стефановић
 • Бранислава Ранковић
 • Драгана Крстић

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите којa се спроводи у здравственој установи. Формирање комисија за унапређење квалитета здравствене заштите у здравственим установама почело је 2004. године на иницијативу Министарства здравља. Ова комисија прати показатеље квалитета, доноси годишње планове и извештаје о квалитету здравствене заштите, и предлаже мере за њено побољшање. Овакве комисије играју кључну улогу у осигурању високог стандарда здравствене заштите за све пацијенте.

Чланови комисије за унапређење квалитета здравствене заштите:

 • Др Милена Максимовић – председник 
 • Др Татјана Радиновић Протић
 • Др Милош Михић
 • Зденка Трифуновић
 • Гордана Стефановић

Заштита података о личности

Лице за заштиту података о личности:

 • Слађана Честић, дипл. правник
 • Контакт тел.: 022/215-22-24
 • Адреса ел. поште: domzdravlja-pecinci@mts.rs

Слободан приступ информацијама

Лице за слободан приступ информацијама:

 • Слађана Честић, дипл. правник
 • Контакт тел.: 022/215-22-24
 • Адреса ел. поште: domzdravlja-pecinci@mts.rs